نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سند تولید شناسه ملی شمس، نسخه 1.2، مهر ماه 1398

تاریخ انتشار : 1398/09/05

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، پس از برگزاری جلسه های متعدد کارشناسی و فنی میان کارگروه فنی کمیسیون اتوماسیون اداری و پورتال سازمان نظام صنفی رایانه ای و کارشناسان نهاد ریاست جمهوری، سند شمس نسخه 1.2 نهایی شد. شایان ذکر است احراز شرایط فنی در جلسه تخصصی کمیسیون مذکور انجام گرفته است. این سند از طرق زیر قابل دسترسی است.

1- لینک دریافت سند

2. وب سایت اینترنتی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران به نشانی  http://tehran.irannsr.org/s/mfaglfl