نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

دسترسی فراگیر به شبکه دولت


به منظور دسترسی فراگیر (در هر زمان، در هر مکان) مدیران و کارشناسان کلیدی دستگاه های متصل به شبکه دولت، با رعایت ملاحظات امنیتی و به کارگیری فناوری های همراه این خدمت عملیاتی گردیده است.


اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
سال راه اندازی 1393