نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه مکاتبات امن دولت (سماد)

این سامانه به منظور تبادل مکاتبات طبقه بندی شده بین دستگاه های متصل به شبکه دولت راه اندازی می گردد.

این سامانه به منظور تبادل مکاتبات طبقه بندی شده بین دستگاه های متصل به شبکه دولت راه اندازی می گردد.

اهداف
•    سرعت
•    سهولت
•    صرفه جویی
•    افزایش ضریب ایمنی در تبادل مکاتبات طبقه بندی شده بین دستگاه های اجرایی کشور


اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
سال راه اندازی در دست اقدام