نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

راهنمای تلفن دستگاه های اجرایی

به منظور ایجاد هماهنگی و تعامل سازنده بین دستگاه های اجرایی و همچنین دسترسی بیشتر به مسئولین دستگاه های اجرایی کشور این خدمت راه اندازی می گردد.

اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
سال راه اندازی در دست اقدام