نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

نمابر دولت

در راستای کاهش "مکاتبات کاغذی به دستگاه های دولتی" دستگاه های غیر متصل به شبکه دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از طریق نمابر با شماره ایی که متعاقباعلام خواهد شد به سامانه متمرکر نمابر دولت مکاتبات خود راارسال نمایند.تا از طریق سیماد به دستگاه

اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی اداره کل دبیرخانه مرکزی
سال راه اندازی در دست افدام