نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه آرشیو اسناد نقش دولت در دفاع مقدس


این خدمت به منظور مدیریت اطلاعات دستگاه های متصل به شبکه دولت راه اندازی شده است. اطلاعاتی از قبیل اطلاعات دستگاه، اطلاعات خدمات بر روی شبکه دولت، اطلاعات مراکز مخابراتی و اطلاعات تجهیزات دستگاه ها در این سامانه نگهداری می شود.


اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی مرکز داده نهاد ریاست جمهوری
سال راه اندازی 1396