نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه نظارت الکترونیک دیوان محاسبات (سنا)


طبق اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات،شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند (به ترتیبی که قانون مقرر می دارد)، رسیدگی یا حسابرسی مینماید. دیوان محاسبات به منظور افزایش کارایی و اثربخشی وظایف قانونی خود سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) را اجرا نموده است. این سامانه از طریق شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعت قابل دسترسی میباشد.

اهداف طرح سنا
•    افزایش سرعت، دقت، صحت و جامعیت در نظارت و حسابرسی
•    استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه نظارت الکترونیکی
•    دستیابی به تعاملات و ارتباطات مطلوب در حوزه حسابرسی میان دستگاه ها با دیوان محاسبات
•    نگهداری و در دسترس بودن اطلاعات جامع و کامل حسابرسان و امکان دسترسی سریع به این اطلاعات
•    به کارگیری شیوه های اعمال نظارت مقتدرانه در کنار تأثیرناپذیری از تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی
•    توسعه و یکپارچگی پایگاه های داده و اطلاعات پایه جهت کاهش حجم مدارک و مستندات ضمیمه گزارش ها
•    ایجاد بستری مطمئن و امن جهت تبادل اطلاعات با کمترین خطا و جلوگیری از افشای اطلاعات
•    کاهش امکان تغییر در اطلاعات مورد تبادل
•    تسهیل در تجزیه و تحلیل و استنتاج از نحوه عملکرد مالی دستگاههای تحت نظارت
•    بسط و توسعه گستره نظارت جامع و ایجاد سامانه ای نظام مند

فلسفه ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی (سنا)
طرح سنا (سامانه نظارت الکترونیکی) با هدف ایجاد نظام نظارتی هماهنگ و یکپارچه در دیوان محاسبات بصورت الکترونیکی از طریق سامانه ها و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شده است تا علاوه بر ایجاد امکان دسترسی سریع، صحیح و به موقع به اطلاعات مورد نیاز ذینفعان طرح، تسهیل گردش اطلاعات و فعالیت ها و انجام بررسیها و کنترلهای مکانیزه را فراهم سازد و چنین محیطی به عنوان یک ابزار کمکی در اختیار ذینفعان طرح جهت تسریع و تدقیق انجام کلیه عملیات جاری سازمان خواهد گردید.

معرفی
دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، جهت انجام امور محوله و پاسداشت از بیت المال، نیازمند استفاده از روش ها و شیوه های نوین است که پیاده سازی سیستم نظارتی هماهنگ برای انجام حسابرسی مالی، رعایت و عملکرد را میسر سازد. یکی از این شیوه ها نظارت الکترونیکی می باشد. سنا با هدف ایجاد نظام نظارتی هماهنگ و یکپارچه در دیوان محاسبات کشور تعریف شده است. این سیستم نرم افزاری مکانیزمی است که کاربران و پرسنل دیوان محاسبات را قادر خواهد ساخت در کمترین زمان، با بیشترین میزان دقت، به اطلاعات مورد نیاز جهت حسابرسی کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های استفاده کننده از بودجه دست یابند و ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه، از تخلفات جلوگیری به عمل آورده و به وظیفه پاسداری از بیت المال به نحو مطلوبتری عمل نمایند.

ضرورت
با توجه به فقدان سیستمی جامع و یکپارچه در دیوان محاسبات کشور، و متناسب نبودن معدود سیستم های موجود با نیازمندی های فعلی، و با در نظر گرفتن ماموریت و وظایف محول شده، توسعه سامانه ای جهت نظارت الکترونیکی و بومی شده براساس نیازمندی های خاص دیوان محاسبات کشور از جمله الزامات طرح سنا خواهد بود. این سامانه، پاسخگوی نیازمندی های مکانیزاسیون دیوان محاسبات در حیطه انجام وظایف محوله شامل حسابرسی، تفریغ، بررسی و رسیدگی، دادرسی و احصاء تخلف و صدور و اجرای حکم خواهد بود تا علاوه بر افزایش امکان هم هرسی در دیوان محاسبات کشور، تسریع و تدقیق فرآیندهای جاری را نیز به همراه داشته باشد. به علاوه از این طریق امکان دریافت و دسترسی الکترونیکی به اسناد و اطلاعات، گردش مکانیزه آنها و انجام تحلیل های مختلف برای ذینفعان سازمان فراهم خواهد شد.

دستاوردها و نتایج حاصل از اجرای طراحی و معماری نرم افزار
•    ثبت اطلاعات انواع برنامه ی عملیاتی تهیه ی گزارش حسابرسی سالانه و تفریغ بودجه، انواع برنامه پیشنهادی/ مصوب، برنامه های تفصیلی (در هیات ها)، درخواست شماره کار جدید، اطلاعات تخصیص کار در گروه ها، فرم گردش کار
•    تلفیق اجزای گزارش های حسابرسی گروه ها در قالب گزارشهای کلی
•    امکان ثبت کاربرگهای حسابرسی و دستورالعملهای رسیدگی
•    امکان ارائه گزارشات حسابرسی به تفکیک شرکت ها و وزراتخانه ها
•    امکان ارائه گزارش های ترکیبی از اطلاعات ثبت شده در مرحله ی حسابرسی
•    امکان ارائه گزارش های متنوع

مدل مفهومی طرح سنا ( ارتباطات زیرساختی و سیستمی طرح)
 طرح سنا در شش حوزه اصلی تقسیم شده است. حوزه های زیرساخت، مراکز داده، نرم افزار، امنیت، تدوین قواعد کاری و مدیرت اتصال و آموزش، فرهنگ سازی و مدیریت تغییر از بخش های اصلی آن به شمار می آیند.