نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی


این خدمت جهت امکان برقراری تعاملات مورد نیاز بین دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستگاه های دولتی راه اندازی شده است.

 

 


اطلاعات سرویس

نام دستگاه معاون اول رییس جمهور
واحد متولی مرکز داده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
سال راه اندازی 1393