نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

اصالت مکاتبات

در مکاتبات اداری بین دستگاهی، دستگاه مقصد میتواند از اصالت سند اداری دریافت شده اطمینان حاصل نماید .

اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی مرکز فناوری اطلاعات
سال راه اندازی 1394