نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

استعلام مفاصا حساب مالیاتی

این خدمت امکان استعلام مفاصا حساب مالیاتی شرکتها و پیمانکاران را برای دستگاه های متصل به شبکه دولت فراهم می نماید.

اطلاعات سرویس

نام دستگاه سازمان امور مالیاتی کشور
واحد متولی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
سال راه اندازی در دست اقدام