نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

استعلام مکانی

این خدمت امکان استعلام مکانی از طریق کدپستی برای دستگاه های متصل به شبکه دولت را فراهم می نماید.

اطلاعات سرویس

نام دستگاه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
واحد متولی مرکز فناوری اطلاعات
سال راه اندازی 1393