نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه مکاتبات اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاه های اجرایی (مکاتبات پیشخوان دولت)


این خدمت امکان ثبت نامه ها و درخواست مردمی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و به گردش در آوردن نامه ثبت شده در دستگاه های متصل به شبکه دولت را فراهم می آورد. لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند نامه های خود را به تمامی دستگاه های متصل به شبکه دولت از طریق پنجره واحد پیشخوان ارسال نمایندو از همین طریق پاسخ مکاتبات خود را دریافت نمایند.


اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی مرکز داده نهاد ریاست جمهوری
سال راه اندازی 1394