نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه یکپارچه پایش مکاتبات(سیپم)

این سامانه علاوه بر امکان پایش و بررسی وضعیت ارسال و دریافت مکاتبات امکان گزارشگیری از تبادل مکاتبات در سطح شبکه دولت را در لایه‌های مختلف مدیریتی فراهم می نماید.

این سامانه علاوه بر امکان پایش و بررسی وضعیت ارسال و دریافت مکاتبات امکان گزارشگیری از تبادل مکاتبات در سطح شبکه دولت را در لایه‌های مختلف مدیریتی فراهم می نماید.


اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی اداره کل دبیرخانه مرکزی
سال راه اندازی 1394