نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه پیام الکترونیکی دولت( سپاد)

این سامانه امکان تبادل مکانیزه الکترونیکی مکاتبات اداری بین سامانه‌ دبیرخانه دستگاه های متصل به شبکه دولت را فراهم می نماید.

اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی اداره کل دبیرخانه مرکزی
سال راه اندازی 1393