نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه درخواست وجه الکترونیکی از خزانه


این خدمت وظیفه گردش مستندات درخواست وجه الکترونیکی دستگاه های دولتی از خزانه داری را بر عهده دارد.


اطلاعات سرویس

نام دستگاه خزانه داری کل کشور
واحد متولی مرکز داده وزارت امور اقتصادی و دارایی
سال راه اندازی 1394