نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه درگاه خدمات الکترونیک هیئت دولت ( سامانه تصمیم)


این خدمت باتوجه به جایگاه دفتر هیئت دولت درسطح هیئت محترم وزیران و نقش فرابخشی این دفتر در ارتباط باوظایف وماموریت‌های دستگاه های عضو هیئت دولت و به منظور ایجاد پل و پیوندی بین دستگاه ­ها برای تعامل بین آنها درجهت اتخاذ تصمیمات وپیشنهادات سازنده که تسهیل و روان سازی امور کشور را به دنبال خواهد داشت ایجاد و راه اندازی شده است. لذا استقرار کامل و توسعه سامانه درگاه خدمات الکترونیک هیئت دولت در تعامل اطلاعاتی و کاری در بستر اختصاصی شبکه ارتباطی دولت بسیار ضروری و اثر بخش قلمداد می شود که در مرحله نخست استقرار این سامانه با توجه به تاکید معاون اول محترم رییس جمهور سرویس پیگیری بر نحوه اجرای احکام مصوبات هیئت وزیران و ارائه برخی خدمات بر خط به اعضای هیئت دولت عملیاتی گردیده و در نظر است تا سایر خدمات تعاملی مورد نیاز نیز در آینده نزدیک ارائه شود.


اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی مرکز خدمات مدیریت دفتر هیئت دولت
سال راه اندازی 1394