نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

صفحه تالار خدمات الکترونیک دولت

از طریق این سامانه کاربران شبکه دولت می توانند به فهرست خدمات ارائه شده در بستر شبکه دولت دسترسی پیدا نمایند.

اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی مرکز فناوری اطلاعات
سال راه اندازی 1393