نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

بولتن خبری دولت

این خدمت، جهت بهبود و ساماندهی فرایند اطلاع رسانی در سطح دولت راه اندازی شده است. که امکان پایش و دنبال نمودن آخرین اخبار را به مقامات سیاسی کشور بر حسب دسته بندی موضوعی ارائه می نماید.

اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری
سال راه اندازی 1394