نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه پیام دولت(سیماد)


کلیه دستگاه های اجرایی متصل به شبکه دولت با استفاده از این سامانه می توانند مکاتبات خود را به صورت الکترونیکی با سایر دستگاه ها مبادله نمایند.

این خدمت در راستای حذف مکاتبات کاغذی بین دستگاهی و تسریع در فرآیند پاسخگویی به مکاتبات راه اندازی شده است. در این سامانه هر یک از دستگاه های اجرایی کشور دارای فضای اختصاصی می باشند که نامه های وارده و صادره از دستگاه خود را می توانند از طریق آن دریافت نمایند.


اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی مرکز داده نهاد ریاست جمهوری
سال راه اندازی این سامانه در سال 1377 ارائه گردیده و نسخه سیماده 3 در سال 1396 ارائه گردید.