نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه هیات عالی گزینش کشور


این خدمت در راستای ارائه امکان نقل و انتقال اطلاعات و فایل بین هیات عالی گزینش و هیات های مرکزی گزینش دستگاه ها به وجود آمده است.

 


اطلاعات سرویس

نام دستگاه هیات عالی گزینش کشور
واحد متولی مرکز داده نهاد ریاست جمهوری
سال راه اندازی 1392