نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

بانک اطلاعات آبادی های کشور (پرتال آبادی ها)


این سامانه به جهت بروزرسانی و تهیه بانک اطلاعاتی مربوط به آبادی ها و مناطق محروم کشور راه اندازی شده است. در این سامانه اطلاعات جمعیتی، زیرساختی و زیربنایی، خدمات عمومی و اطلاعات مربوط به خدمات آموزشی، فرهنگی و مذهبی آبادی­ های کشور ثبت و بروزرسانی خواهد شد.


اطلاعات سرویس

نام دستگاه معاونت توسعه مناطق روستایی و محروم معاون اول کشور
واحد متولی مرکز داده نهاد ریاست جمهوری
سال راه اندازی 1394