نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه نظارت و مدیریت سفرهای خارجی کارکنان دولت


این سامانه به منظور نظارت و رسیدگی به درخواست های مربوط به سفرهای خارجی کارکنان دولت راه اندازی شده است.

هر کدام از دستگاه های دولتی که قصد اعزام کارمندان خود به سفرهای خارجی را دارا می باشد باید از طریق این سامانه درخواست خود را ارائه دهد. پیگیری درخواست و استعلام های مورد نیاز برای تایید سفر نیز از طریق همین سامانه بر روی بستر شبکه دولت صورت می پذیرد.


اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی مرکز داده نهاد ریاست جمهوری
سال راه اندازی 1380