نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه ارتباطات مردمی دولت ( سامد)


این خدمت در راستای دریافت، ثبت و رسیدگی به موارد مطروحه از سوی مردم می باشد. موارد مطروحه می تواند ماهیت هایی از جمله درخواست ، شکایت، تقدیر و تشکر ابراز احساسات ، انتقاد ، طرح و ایده و گزارش داشته باشند.


اطلاعات سرویس

نام دستگاه مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی مرکز داده نهاد ریاست جمهوری
سال راه اندازی 1385