نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه بانک اطلاعاتی مقامات کشور (مقامات)


این خدمت در راستای  احصاء اطلاعات و ارزیابی عملکرد مقامات کل کشور به درخواست دفتر امور مدیران  ارشد نهاد ریاست جمهوری  راه اندازی شده است. مقامات سیاسی کشور باید اطلاعات خود را در این سامانه وارد نمایند.

این سامانه علاوه بر اطلاعات فردی مقامات، دربردارنده تجارب، چالش ها و ارتباط دوسویه با مقامات و نخبگان کشور است. همجنین قسمت پیشنهاد انتخاب اصلح برای پست های مورد نظر مقامات ارشد در این سامانه عملیاتی شده است.


اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی مرکز داده نهاد ریاست جمهوری
سال راه اندازی 1392