نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

راه اندازی خط 8 مگابایتی در 25 استان