نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

راه اندازی خط 8 مگابایتی در 10 استان