نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

راهبری سازمان الکترونیک و توسعه شبکه دولت در جلسه شورای اداری استان خراسان شمالی