نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

کارتابل سپاد


در راستای کاهش ورود مکاتبات کاغذی به دستگاه های اجرایی و با عنایت به لزوم یکپارچه سازی در سیستم مدیریت مکاتبات اداری کشور برای آن دسته از دستگاه های اجرایی متصل به شبکه دولت که اتصال سامانه دبیرخانه آن ها برای ارتباط مکانیزه با سپاد، با تاخیر روبرو می باشد، این خدمت فراهم شده است تا بتوانند مکاتبات خود را با سایر دستگاه ها به صورت یکپارچه در سپاد انجام دهند.


اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی اداره کل دبیرخانه مرکزی
سال راه اندازی در دست اقدام