نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی( سادا )


این خدمت در راستای مدیریت و پایش اموال دولتی ایران راه اندازی شده است.

 


اطلاعات سرویس

نام دستگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی
واحد متولی مرکز داده وزارت امور اقتصادی و دارایی
سال راه اندازی 1394