نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه ساختار سازمانی دولت


این خدمت قابلیت نمایش چارت سازمانی دستگاه های اجرایی کشور را به ذینفعان خود (رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور، وزرا و سایر مقامات اجرایی کشور) را بر عهده دارد. در فاز دوم این خدمت، دستگاه های اجرایی کشور قادر به بروز رسانی چارت سازمانی خود می باشند.


اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی مرکز داده نهاد ریاست جمهوری
سال راه اندازی این سامانه به درخواست شخص محترم رییس جمهور از سال 1393 راه اندازی شد.